Wikia


Indien dat mensch eens ongelukkig wordt.Edit

De zegepralende intogt, die Buonaparte binnen Berlijn deed, had nieuw voedsel aan dat inwendig gevoel van verontwaardiging gegeven.
Ik heb dien intogt gezien; nimmer zal ik den indruk vergeten dien zij op mij maakte. Door eene kinderachtige ijdelheid gedreven, had Buonaparte alle de woningen van den Grooten Frederik gaan betrekken; hij wilde ook op het paleis te Berlijn zijnen intrek nemen.
In den achtermiddag van den 27 October vertrok hij van het kasteel Charlottenburg, en, omringd door al de pracht van eenen trotschen zegepralenden overwinnaar, trok hij langzaam door Berlijn om zich naar het koninklijk Slot van deze hoofdstad te begeven; eenige personen en kinderen, daartoe omgekocht, riepen van tijd tot tijd, leve de Keizer! Op het zien der doodsche stilte der inwoners die zich, door dit schouwspel vernederd, verwijderden, kon ik mijne tranen niet bedwingen. Hij daarentegen, die met trotschheid naderde om de woning van eenen vorst te betrekken waarop hij eenige voordeelen behaald had, verbeeldde zich, dat hij zich ten toppunt van roem plaatste; en die dag zelve was een dier dagen waarop hij het meest de zwakheid van zijn hart en ijdelheid zijner gedachten heeft ten toon gesteld. In den avond van den dag die dezen langen en plegtigen optogt besloot, hoorde ik dikwerf herhalen: ,,Indien dat mensch eens ongelukkig wordt, zal hij zoo laag wezen als hij heden trotsch was.’’
Dat men zelf oordeele, in hoe verre deze voorspelling vervuld is!
  • REIS door DUITSCHLAND en POLEN, in den jaren 1806 tot 1813, door G. GLEY. DORDRECHT bij A. Blussé & Zoon. 1816