Wikia


Het oogschynlyke oorlogstoneel.Edit

De tegenspoeden welke de Fransche Legers, door de wandirectien en cabalen, op onderscheiden plaatzen getroffen hadden, en waar door ook ons Gemeenebest, dat met den eersten aanval der Engelsche en Rusische Legermagten bedreigd wierd, van de meeste Fransche Troupes, die in onze besolding stonden, ontbloot waren: en de samentrekking onzer meeste Bataafsche Krygslieden en gewapende Burgers, uit het binnenste en van de landgrenzen der Republiek, naar de Zeekusten, scheen inzonderheid de Orangegezinden, die het verste van het oogschynlyke Oorlogstoneel verwyderd waren, met plans te bezwangeren, om de van hun zo schynbaar gunstige gelegenheid een nuttig gebruik te maken.
  • GESCHIEDENIS van den GEWAPENDEN INVAL der UITGEWEEKEN NEDERLANDEREN in het DEPARTEMENT van den RHYN, in de maand september 1799. Arnhem bij J. H. Moeleman 1801

Externe linksEdit

Wikipedia: Brits-Russische expeditie naar Noord-Holland