Wikia


Frankrijks colossale magt het hoofd te bieden.Edit

CentsHusaarenKapitein425

En ik Husaaren Kapitein, Myn plicht is om vooruit te zyn.

Oostenrijk, ‘t is waar, wanneer het op nieuw in den oorlog mogt worden gewikkeld, zou welligt in de jaloersheid zijner naburen eenen belangrijken steun vinden, om aan Frankrijks colossale magt het hoofd te bieden? Maar, welke reden zou Rusland immer kunnen bewegen, om zich in eenen strijd te mengen, waarvan het geen het minste voordeel konde oogsten ? Hoe zou Keizer ALEXANDER, de vriend van zijn volk, te midden der ijverigste bemoeijingen, om zijn eigen land te beschaven, eenen oorlog helpen doorzetten tegen het bewind eener Natie, van welke hij verre verwijderd, nimmer eenigen aanval, nimmer eenige nadeelen te vreezen had? Hare bewindvoerende Consuls mogten, nu en dan, zijne belangen in de Turkschen Divan wederstreeven; maar, hoe gereed is niet zijne Scheepsmagt, om het zwakke Constantinopolen te beteugelen? En waren de gebeurtenissen van den jare 1799, wanneer de groote SUWAROW onverrigter zake moest terug keeren, en de geduchte Landing-troepen ter naauwer nood eenen vrijen aftogt van de Bataafsche kusten verwierven, voor den jongen Keizer geene waarschuwende herinneringen, om zich tegen de overijlingen van zijnen Vader te hoeden? Zou niet veeleer bij hem het voorbeeld gelden der groote CATHARINA, die, wanneer Konings-moord en Godlochening de toverwoorden der europeesche Kabinetten waren, om dweepachtige vasallen tegen de vrije Franschen in het harnas te jagen, hare schrandere staatkunde alleen tot dreigementen bepaalde, zonder aan den strijd van begrippen deel te nemen, en den bloei van haar gebied aan onzekere kansen te wagen?
  • GESCHIEDENIS van den OORLOG der drie EUROPEESCHE KEIZERS in den jare MDCCCV. AMSTERDAM, bij Johannes Allart, 1806


Externe linksEdit

Wikipedia: Derde Coalitieoorlog