Wikia


De gewone conscriptie.Edit

De wet opzigtelijk de gewone conscriptie vestigde zich op dit beginsel, dat elk man, die de bepaalde jaren bereikt had, in den volstreksten zin ter beschikking van den staat stond. Het gouvernement het getal manschappen, het welk voor den dienst van het jaar vereischt werd, bepaald hebbende, moest dat getal in juiste evenredigheid onder de departementen, kantons en wijken verdeeld worden. Op den bepaalden dag van ieder voorjaar moesten diegene, die in de conscriptie van die jaren vielen, zich op de hun aangewezene plaatsen vertoonen, om tot de loting over te gaan. Men heeft berekend, dat nagenoeg de helft van de mannelijke bevolking, van den ouderdom van twintig jaren, ‘s jaarlijks door de conscriptie weggevoerd werd.
Aan de conscrits werd de verzekering gegeven, dat zij slechts vijf jaren in dienst zouden blijven; doch dewijl er geen voorbeeld is dat men in Frankrijk een’ soldaat uit den dienst ontslagen heeft, ten zij hij voor denzelven ongeschikt verklaard werd, zoo kon men natuurlijk in Holland verwachten, dat de dienst een’ conscrit niet dan met zijnen dood een einde zoude nemen. Ten slotte moet hier nog aangemerkt worden, dat de bepalingen betrekkelijk de conscriptie alle jaren veranderd werden, waardoor het wetboek ingewikkeld en verward werd.
De conscriptie, hoe drukkend ook, was echter algemeen in derzelver uitvoering. De oprigting van de garde d’honneur was geheel verschillend van de gewone conscriptie, en in vele opzigten veel geweldadiger.
  • Verhaal der jongstleden OMWENTELING in HOLLAND. Door G. W. Chad. ‘s GRAVENHAGE en AMSTERDAM bij Van Cleef. 1815


Externe linksEdit

Wikipedia: Dienstplicht