Wikia


Het oog der wereld tot zich te trekken.Edit

Op het vaste land was de vrede gesloten; wij waren nog maar alleen met Engeland in oorlog; maar deze oorlog liet ons werkeloos bij gebrek van een slagveld. Ik kende mijne krachten; zij waren van dien aard, dat zij mij konden doen schitteren; maar zij hadden niets te verrigten. Ik wist intusschen, dat men de aandacht moet boeijen, om het oog der wereld tot zich te trekken, en dat ik derhalve buitengewone zaken moest ondernemen, dewijl de menschen gaarne in verbazing gebragt worden. Deze overtuiging boezemde mij het denkbeeld der onderneming van Egijpte in. Men heeft dezelfve willen toeschrijven aan diepzinnige en grondige verbinding van denkbeelden; doch ik had geene andere gedachte, dan die, dat ik niet werkeloos wilde blijven, na dat ik den vrede had gesloten.
  • HANDSCHRIFT, langs een onbekend kanaal gekomen van St. HELENA, of LEVENSBESCHRIJVING van NAPOLEON BUONAPARTE, door hem zelven. ROTTERDAM bij Arbon en Krap. 1817


Veertig eeuwen zien op ons neder.Edit

Het gewigt en de moeilijkheden der Egijptische expeditie worden uitgedrukt door de navolgende aanmerking, welke de overdenking inboezemt aan eene groote en verheevene ziel, die zig zelve in het nageslagt beschouwt: van den top dier Pijramiden zien veertig eeuwen op ons neder, zeide BONAPARTE, bij het aanschouwen van die onverdelgbaare steenklompen, welke den arm des tijds vermoeijen.
  • LEVEN en DAADEN van BONAPARTE. IN DE HAGE, bij I. van Cleef. 1801


Egypte door de Britsche wapenen geheel veroverd.Edit

London den 27 van April 1802.
WAARDE HEER EN VRIEND!
Op dees gelukkigen dag, de dag, die, aan een grootmoedig volk, de vrede hergeeft, en die dus aller harten met dankbaarheid bezielt, meer dan de rijkste overwinning in staat is te doen, op dezen dag kan ik niet nalaten, het geschiedverhaal te voltooijen, welk ik, te voren, stoutmoedig genoeg, heb aangevangen, en waaraan gij u, bij de lezing der volgende berigten, zult gelieven te herinneren.
1801. Den 23 van maart, werd de heer SIDNEIJ SMITH naar het vijandelijk leger gezonden, om MENOU de artijkelen van het verdrag van El-Arish aantebieden; waarop MENOU ten andwoord gaf, dat hij niet hooren wilde naar voorstellingen, die zoo onteerend waren voor de armee van het oosten.
Den 2 van april landde de kapitein van PACHA en monsterde zijne troepen.
Den 5 van april, ging er een Detachement onder bevel van kolonel SPENSER naar Rosetto en nam dien post; hier door verkreeg men voor onze ligters een vrije vaart op den Nijl en opende eenen weg voor toevoer van het land.
Den 13 van april, werd het kanaal van Alexandrie doorgraven, waar door het meer Mareotis met zeewater overstroomde, en waar door dus de Franschen afgesneden waren van alle verstandhoudingen met beneden-Egypte.
Den 4 van mei, ging de heer SIDNEY SMITH met zeven kanonneer-boten het meer Mareotis bevaren. De Generaal HUTCHINSON trok, intusschen, met 4000 man naar Rosetto.
Den 8 van mei, ging de Generaal HUTCHINSON van Rosetto optrekken.
Den 9 van mei, viel hij den vijand aan nabij Rahmania, en dreef hen er binnen; des nachts trok hij af naar Kairo.
Den 10 van mei, werd Rahmania overgegeven.
Den 13 van mei, nam de Generaal HUTCHINSON een karavaan van zes honderd beladen kameelen, gedekt door een korps van 800 man Franschen.
Den 21 juni, doorgroeven de Franschen het kanaal van Alexandrie van eene andere zijde, ten einde het water uit het meer Mareotis afteleiden over de vlakte: hier door werd de gemeenschaplijke grond, tusschen de beide legers, geheel overstroomd.
Den 27 van juni, gaf de Generaal BELLIARD Kairo benevens zijne armee aan den Generaal HUTCHINSON over.
Den 27 van augustus, deed de Generaal MENOU eenige voorslagen, om de stad en sterkten van Alexandrie, bij verdrag, overtegeven.
Den 1 van september, namen de Engelschen bezit van Alexandrie.
BUONAPARTE was hier van spoediger onderrigt, dan de Regering van Engeland, en verkreeg, daardoor, de beste voorwaarden van vrede.
Den 1 van october, werden de voorafgaande voorwaarden van vrede geteekend. Een uur na dat de grondslag van den vrede gelegd was, kwam de tijding te London, dat Egypte door de Britsche wapenen geheel was veroverd.
God zij de roem!
Deze handelingen zijn vereeuwigd door de danktuigingen van beide de Huizen.
  • STAATKUNDIGE VERZAMELINGEN BETREKLIJK EGYPTE Door George Baldwin GRONINGEN en te AMSTERDAM bij Wijbe Wouters en J. F. Nieman. 1803


Externe linksEdit

Wikipedia: Expeditie van Napoleon naar Egypte