Wikia


Oppervlakkig, ijdel, beuzelachtig, niets beteekend volk.Edit

KAREL. Waardoor toch zijn de Franschen zoo onkundig?
VADER. Vooreerst laat hunne te groote levendigheid hen niet toe, lang over de zaken na te denken; ten tweede zijn zij juist door die levendigheid en vlugheid van geest in staat, over vele zaken te spreken, als of zij er begrip van hadden, terwijl zij er doorgaans weinig of niets van verstaan; eindelijk (om geene andere redenen meer op te noemen) zij stellen bijna in niets belang, dan ‘t geen tot het voeren van oorlog betrekking heeft. Gij begrijpt, dat er wel eenige uitzonderingen zijn, vooral in de Hoofdstad; doch deze uitzonderingen zijn, naar mate van het getal der inwoneren, zeer gering, en bepalen zich meestal tot zulke dingen, die de zinnen streelen, als tooneelvertooningen, muzijk enz. Wanneer men de Fransche zoogenoemde geleerde Journalen of Maandwerken leest, zou men zeggen, dat dit Volk, vooral de inwoners van Parijs, aan niets anders denken, dan aan dergelijke vermaken. Zij gelooven ook, het daarin tot die hoogte gebragt te hebben, dat zij zelfs hunne eigene Landgenooten, b. v. de inwoneren van Lyon en andere voorname steden in Frankrijk, bespotten, wanneer die met hen meê willen doen. Met een woord, en dan stap ik hier van af, de Fransche Natie is, ten aanzien van ‘t geen wij nu bepraten, een oppervlakkig, ijdel, beuzelachtig, niets beteekenend volk, dat, wel verre van ons te kunnen leeren, bij ons ter schole moest gaan, om wezenlijke kundigheden op te doen.
  • NIEUWE FRANSCHE TIRANNIJ, bijzonder onder de regering van NAPOLEON BONARARTE. Door Mr. Jan ten Brink. AMSTERDAM bij Jan ten Brink 1814


Externe linksEdit

Wikipedia: Frankrijk