Wikia


Brief aan den Koning van Engeland.Edit

En nu duurde het niet langer dan tot den Eersten Januarij des Jaars 1800, dat BONAPARTE, op eene wel ongewoone, doch echter cordaate wijze, de eerste stap tot Vrede deedt, door den navolgenden Brief aan den Koning van Engeland te doen toekomen.
”Door den wil der Fransche Natie, tot het bekleeden van den Post van Eerste Magistraatpersoon geroepen, oordeel ik het nodig bij mijne aanvaarding van denzelven, daar van onverwijld kennis aan Uwe Majesteit te geven.
Moet de Oorlog, die sedert 8 Jaaren de vier werelddeelen verwoest, eeuwig duuren? Zijn ‘er geene middelen waar door men het eens kan worden? — Hoe is het mogelijk, dat de twee verlichtste Natien van Europa, wier macht en kracht grooter is dan hunne veiligheid en onafhangelijkheid vordert, de vruchtgevolgen van den Koophandel, die van den binnenlandschen Welvaart, en het geluk der Huisgezinnen opofferen! Wat reden gevoelen zij niet, dat de Vrede, even roemrijk als noodzaaklijk is ?
Deze denkbeelden kunnen aan het hart van Uwe Majesteit, die over eene vrije Natie regeert, en alleen ten doel heeft haar gelukkig te maaken, niet vreemd wezen.
Uwe Majesteit zal in deze opening niets zien, dan mijn ernstig verlangen, om door eene spoedige, openhartige, en van alle plechtigheden ( misschien noodzaaklijk bij zwakke Staaten, om hunne zwakheid te verbergen; doch bij die welke sterk zijn, alleenlijk het verlangen aan den dag leggen, om elkanderen te bedriegen ) onthevene demarche, tot eene algemeene bevrediging mede te werken.
Vrankrijk en Engeland, konnen door het misbruiken hunner krachten, en tot ongeluk van alle Natien, nog lang het oogenblik hunner volstrekte machteloosheid rekken; doch ik schroom niet te zeggen, dat het lot van alle de beschaafde Volken, waar aan dat der geheele wereld verbonden is, van het einde van zodanig eenen Oorlog afhangt.”
  • GESCHIEDENIS van den jongst-geëindigden OORLOG tot op het sluiten van den VREDE te AMIËNS. Door Cornelis van der Aa. Amsterdam bij Johannes Allart 1802-1808