Wikia


Wy zullen oorlogen als edelmoedige vyanden.Edit

I T A L I E N.
TURIN den eersten Mey De Minister, die van wegen het Hof van Napels alhier resideerde, is ten gelyken als die van Weenen en Engeland vertrokken; doch die van Genua, heeft reeds den 26 laatstleden een Courier naar zyne Principaalen afgezonden, om te vraagen hoe hy zich moest gedragen, I. als het Hof deze Residentie verliest; 2. als zulks geschiedde door de Buitenlandsche Ministers; 3. of hy paspoorten moest geeven, aan zodanige Turinsche Inwooners, die naar Genua wilden; en 4. wat hy den Koning moest antwoorden, welken had gevraagt of de Regeering van Genua zich by de onderhandelingen wilde inlaaten. Eergister zyn ook van hier door den Generaal Buonaparte Depeches naar Parys gezonden. Ingevolge van den wapenstilstand beginnen de Franschen onze nabuurschap te verlaaten, en naar Alessandria te trekken. De voorn Generaal heeft een treflyk Adres aan zyne Wapenbroeders, de Soldaaten van het Leger van Italiën, uitgevaardigd, dezelve den verdienden lof geevende over de binnen 14 dagen behaalde 6 overwinningen, het nemen van 21 Vaendels, 55 Stukken Canon, verscheide sterke plaatsen, het veroveren van het rykste gedeelte van Piemont, het gevangen nemen van 1500 Man, het dooden of kwetzen van meer dan 10000 Man; door welke bedryven zy zich met de veroverende Legers van Holland en den Rhyn gelyk stellen, hen wyders aanmaanende om verder in dien roemryken loopbaan voort te gaan, waar aan hy toond niet te twyffelen, en eindigd dat Adres dus:
"Vrienden! Ik beloof U dat Conquest ( van Italiën ) maar eene voorwaarde is er die gy moet zweeren te vervullen, die namelyk van te eerbiedigen de Volken, die Gy verlost; die van het beteugelen der ysselijke plunderingen, aan welken zich overgeeven, Schelmen, door onze Vyanden aangehitst. Zonder dat zoud gy geene Verlossers der Volken, maar derzelver Geessels zyn; gy zoudt de eer niet zyn van het Fransche Volk; het zou u miskennen: Uwe zegepraalen, uwen moed, uwe voordeelen, het bloed onzer Broederen in de Veldslagen gesneuveld; alles, zelfs de eer en roem, zou verloren zyn. – Volken van Italiën het Fransche Leger komt om uwe ketenen te verbryzelen, het Fransche Volk is de Vriend aller Volken, komt met vertrouwen het zelve te gemoet; uwe eigendommen, uwen Godsdienst, en uwe gebruiken zullen geëerbiedigd worden. Wij zullen Oorlogen als edelmoedige Vyanden, en wij munten het enkel op Dwingelanden, die U verslaaven."
  • LEYDSE COURANT Woensdag den 25 Mey. 1796. Te Leyden by de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON op de Breede Straat.

Externe linksEdit

Wikipedia: Italiaanse veldtocht van 1796-1797