Wikia


Karel de Groote.Edit

De roemrijke en magtige keizer, wiens aandenken NAPOLEON DE GROOTE aan het nieuwe Europa te binnen brengt, beschouwde deze landstreek als het gewigtigste gedeelte van uitgestrekt zijn rijk. KAREL DE GROOTE vestigde dus ook dikwerf zijn verblijf in het midden van het Fransche België, het is algemeen bekend dat Aaken toenmaals als derzelver hoofd- en geliefdste stad beschouwd wierd.
Het opperhoofd van het Fransche gemeenebest dat hem thans in roem naavolgt, schijnt hem ook in zijns neigingen naar te volgen. België, dat door KAREL DEN GROOTEN begunstigd wierd, is ook het voorwerp geworden waarin NAPOLEON een bijzonder belang stelt.
Terwijl de buitengewoone omstandigheden dat zijne aandacht schijnen te vestigen op het staatkundig lot van Europa, vergunt hij zes weeken aan den wensch dien hij voedde van zich in ons midden te bevinden, onze zegeningen op te vangen; in onze weder opgerichte tempels, zijn gebeden te voegen, bij de gebeden die wij ten Hemel zenden om de billijke straf af te smeken over een volk, dat meineedig is tegen de geheele waereld, en wier rust hetzelve aanhoudend stoort.
  • VERVOLG op het LEVEN van BUONAPARTE, of verzameling der bijzonderheden zijner reize, gedaan door het voormaalig BELGIËN, het eiland WALCHEREN enz. in 1803 GORINCHEM bij Johannes van der Wal 1804


Externe linksEdit

Wikipedia: Karel de Grote