Wikia


BELANGELOOSHEID.

De Fransche Veldheer DESAIX.
Belangeloosheid was, onder andere uitmuntende hoedanigheden van den Franschen Veldheer DESAIX, een bijzonder kenmerk van zijn karakter. Na het eindigen van den veldtogt in 1796, waarin het Fransche leger eenen geruimen tijd in de rijkste landstreken van Duitschland doorbragt, kwam hij zoo arm terug, dat hij te Neu-Brisach zijn gelag niet konde betalen. Wanneer de vrede met eenen Vorst gesloten werd, gaf men gewoonlijk den eersten Veldheer geschenken; maar DESAIX weigerde dezelve bestendig, zeggende: "Hetgene aan anderen vrijstaat, is hem niet geoorloofd, die over soldaten het bevel voert." Dit zijn gedrag drong zelfs zijne vijanden, om hem te achten en te eerbiedigen, waarvan het volgende een voorbeeld oplevert. Toen de Fransche legerbenden, namelijk, op zekeren dag, eene landstreek van het zuidelijke gedeelte van Duitschland binnenrukten, meenden de boeren, die voor hun leven ten hoogste beducht waren, met hunne huisgezinnen hunne hutten te moeten verlaten; doch sommige van hen, DESAIX herkennende, riepen den overigen toe: "Wij kunnen gerust blijven; het is de Veldheer DESAIX, die zal onze woningen beschermen."


  • Voorbeelden van deugdzame bedrijven. uitgegeven door de Maatschappij: Tot nut van 't algemeen. Te Amsterdam, bij Corns. de Vries, Hendk. van Munster en zoon en Johannes van der Hey en zoon. MDCCCXXIII.