Wikia


Den bliksem naar de vreedzame gewesten geleid.Edit

De Koningin van Pruissen bevindt zich bij het leger, als eene Amazone gekleed, met het uniform van haar regiment dragonders; zij houdt zich onledig met daaglijks twintig brieven te schrijven om alles in lichte laaije vlam te zetten. Men verbeeldt zich Armida te zien die in hare bedwelming den brand in haar eigen Paleis steekt; op haar volgt, Prins Lodewijk van Pruissen, een jongeling vol moed en dapperheid, die, door de eene partij opgeruid, zich verbeeld, eenen grooten roem in de wisselvalligheden van den krijg te zullen bekomen. Op het voorbeeld van deze beide groote Personaadjen roept het geheele hof om oorlog; maar wanneer de oorlog zich met alle zijne ellende zal vertoond hebben, zal ieder een zich verschooen willen, er schuldig aan te zijn, en den bliksem naar de vreedzame gewesten van het Noorden geleid te hebben; alsdan zal men, door een natuurlijk gevolg van de ongestadigheid der hovelingen zien, dat de opstokers van den oorlog denzelven niet alleen als dwaaslijk ondernomen zullen beschouwen, zich zullen ontschuldigen, denzelven berokkend te hebben, en zeggen, dat zij wel oorlog begeerden, maar op eene anderen tijd, maar zelfs al de schuld er van zien werpen op den eerlijken Koning, dien zij het slagtoffer van hunne kuiperijen en listen gemaakt hebben.
  • REIS DOOR DUITSCHLAND EN POLEN, in de jaren 1806 tot 1813. Door G. Gley DORDRECHT bij A. Blussé & zoon. 1816


Externe linksEdit

Wikipedia: Louise van Mecklenburg-Strelitz