Wikia


Mijne dynastie nam in Europa hare plaats in.Edit

De eenvoudigste staatkunde deed mij eene verbindtenis met het huis van Oostenrijk begeeren. Het hof van Weenen was afgemat door dezelfs rampen. Door zich onherroepelijk met mij te verbinden, stelde het deszelfs veiligheid onder mijne bescherming. Het werd door deze verbindtenis een deelgenoot mijner grootheid, en ik had van toen af even zoo veel belang, in het te beschermen, als ik voorheen had, om het te slaan. Door deze verbindtenis stelden wij de ontzagwekkendste magt daar, die ooit bestaan heeft. Wij overtroffen het Romeinsche rijk. De verbindtenis werd gesloten.
Op het vaste land bleef buiten ons niets meer overig, dan Rusland en het overschot van Pruissen. Het overige was ons gehoorzaam. Een zoo verbazend overwigt moest onze vijanden ontmoedigen, en ik kon, zonder te groote vooringenomenheid, gelooven, dat ik mijn werk voltooid, en mijnen troon tegen stormen beveiligd had.
Mijne berekening was juist; maar de hartstogten berekenen niet. De schijn was intusschen in mijn voordeel. Het vaste land was in rust, en gewende zich, mij te zien regeren. Het toonde mij zulks ten minste door zijne bewijzen van eerbied. Deze waren zoo diep, dat een bekwamer man er zich, even als ik, in zou bedrogen hebben. De achting, die men aan het bloed van het huis van Oostenrijk toedroeg, wettigde mijne regering in het oog der vorsten. Mijne Dynastie nam in Europa hare plaats in, en ik gevoelde, dat men den troon niet langer betwistte aan den zoon, welken de keizerin het aanwezen had geschonken.
  • HANDSCHRIFT, langs een onbekend kanaal gekomen van St. HELENA, of LEVENSBESCHRIJVING van NAPOLEON BUONAPARTE, door hem zelven. ROTTERDAM bij Arbon en Krap. 1817


Externe linksEdit

Wikipedia: Marie Louise van Oostenrijk