Wikia


Middelburg, de hoofdstad van Zeeland.Edit

De Eerste Consul begaf zich vervolgens naar Middelburg, de hoofdstad van Zeeland. De burgerlijke magten, na dat zij hem met alle de eerbewijzen, aan zijn’ persoon verschuldigd, ontvangen hadden, nodigden hem op een collation, het welk voor hem gereed gemaakt was. Maar de Eerste Consul, die zich slechts een oogenblik in deze stad wilde ophouden, weigerde hunne uitnodiging, om weder over Vlissingen en Breskens naar Brugge te keren.
  • VERVOLG op het LEVEN van BUONAPARTE, of verzameling der bijzonderheden zijner reize, gedaan door het voormaalig BELGIËN, het eiland WALCHEREN enz. in 1803 GORINCHEM bij Johannes van der Wal 1804


Reed met een dreigend gelaat de stad in.Edit

Des avonds om 7 uren kwam hij te paard, langs den Vlissingsche weg en met klein gevolg, naar Middelburg. Aan de herberg het Groenewoud werd hij door de Heeren der Regering, en de Compagnie Burger-Grenadiers opgewacht. De Heer Burgemeester SCHORER bood hem de sleutelen der stad aan; en nu had het volgende gesprek plaats:
Buonaparte: Ik wil uwe sleutels niet. Zijt gij het, die de sleutels aan de Engelschen, bij hunnen intogt, hebt aangeboden en de stad doen illumineren ?
De Burgemeester: Sire! de sleutels zijn nooit aan de Engelschen aangeboden; ook is de stad niet geïllumineerd geweest.
Buonaparte: Wie zijt gij ?
De Burgemeester: Mijn naam is SCHORER.
Buonaparte: Wat doet gij ?
De Burgemeester: Ik bekleed den post van Burgemeester.
Buonaparte: De Burgemeester is een schurk: hij zal strengelijk gestrafd worden.
Hier mede gaf hij zijn paard de sporen, en reed met een dreigend gelaat de stad in, terwijl de vóór hem rijdende Generaal GILLY riep: daar komt de Keizer: roept nu: leve de Keizer! Hij nam zijn intrek in de Abtdij.
De stoet keerde vervolgens in eene treurige stilte stadwaarts: de hoon, den Heer Burgemeester aangedaan, wierd spoedig alom rugtbaar: de toegestelde vreugde-bedrijven verloren hun genoegen, en elks hart was ter neder geslagen.
  • De FRANSCHEN in WALCHEREN door J. de Kanter, phil. z. MIDDELBURG bij S. van Benthem 1814

Externe linksEdit

Wikipedia: Middelburg (Zeeland)