Neopolem Buonaparte wiki
Advertisement

Welkom bij Neopolem Buonaparte wiki
De wiki over Napoleon Bonaparte die iedereen kan aanpassen. 70 artikels sinds (Maand) (Jaar)

VOORREDE.

Zoo moeijelijk in het algemeen de behandeling valt van elke Geschiedenis, geldt zulks nog te meer omtrent die voor Tijdgenooten, die overal getuigen waren der gebeurtenissen. Ieder behoudt zijne wijze van zien en werpt zich alzoo gereedelijk op tot beoordeelaar; terwijl echter het afzonderlijk oordeel zeer dikwerf faalt, bij mangel van genoegzame kunde wegens den zamenhang van alle bijzonderheden, welke het zamengestelde eens voorvals uitmaken. [1]

INHOUD.

  • NEOPOLEM BUONAPARTE werd in het jaar 1768, op het eiland Korsika geboren. Zijn vader was de marquis van MORBOEUF, die als bevelhebber der Franschen op dit eiland de moeder van BUONAPARTE leerde kennen. Deze was eene vrouw van geen minder geest dan schoonheid. Haare bekoorlijkheden en haar verstand sloegen den veldheer in boeijen, en onze BUONAPARTE was de vrugt van deze tedere kennismaking. [2]
  • Het gewigt en de moeilijkheden der Egijptische expeditie worden uitgedrukt door de navolgende aanmerking, welke de overdenking inboezemt aan eene groote en verheevene ziel, die zig zelve in het nageslagt beschouwt: van den top dier Pijramiden zien veertig eeuwen op ons neder, zeide BONAPARTE, bij het aanschouwen van die onverdelgbaare steenklompen, welke den arm des tijds vermoeijen. [3]
  • Des avonds voor den veldslag bij Austerlitz hoorde men N a p o l e o n uitroepen; ”Dit is de schoonste avond van mijn leven, maar hoe treurig is het, als ik bedenk, hoe vele van mijn dappere mannen verslagen moeten worden; de angst, welke ik bij deze voorstelling gevoel, herinnert mij er aan, dat zij waarlijk mijne kinderen zijn; ik ben met mij zelven ontevreden over deze gevoelens, omdat ik vrees, dat zij mij op het slagveld moedeloos konden maken.” [4]
  • Datum- Nieuws tekst
  • Datum- Nieuws tekst

  1. NATIONAAL GEDENKBOEK der hernieuwde NEDERLANDSCHE UNIE, van den jare MDCCCXIII. Door J. Konijnenburg. Met platen en portretten. In 's Gravenhage, bij Johannes Allart, MDCCCXVI.
  2. KRIJGSBEDRIJVEN van den generaal BONAPARTE. In DEN HAGE, bij J. C. Leeuwenstein 1797.
  3. LEVEN en DAADEN van BONAPARTE. IN DE HAGE, bij I. van Cleef. 1801
  4. Anekdoten van Napoleon ter regte beoordeeling van zijne denkwijze, zijn karakter en zijne daden. GRONINGEN W. Zuidema. 1825

Bijdragen aan deze wiki.

Om een nieuw artikel te schrijven, moet je gewoon de titel van het artikel in de box hieronder invullen.

<createbox> width=24 break=no buttonlabel=Maak een nieuw artikel </createbox>

Niet zeker waar te beginnen?

Recente Aktiviteiten.


Nieuwe pagina's


Uitgelicht artikel

Napoleon mit Buch

Type hier de eerste paragraaf van een artikel waarvan jij vind dat hij een plaats verdiend op de hoofdpagina. Vergeet niet een link naar het artikel te plaatsen zodat je bezoekers hem helemaal kunnen lezen.
Uitgelichte media


Gebruik deze sectie om een afbeelding, video of soundtrack te laten zien die een plaats op de hoofdpagina verdient


Advertisement