Wikia


Hetgeen hij wilde doen hooren en zien.Edit

BUONAPARTE zorgde, dat het volk bijna niets zag noch hoorde, dan hetgeen hij wilde doen hooren en zien: Priesters, Dichters, Tooneelspelers, Nieuwstijdingen en andere Schrijvers, ook de Liedjeszangers van de straten, werden door hem betaald of stonden onder zijn bedwang. Men verzekerde mij, dat er zelfs in Londen een nieuwsbladschrijver was, die door BUONAPARTE betaald werd, om ten zijne voordeele te schrijven.
  • FRAGMENTEN van AANTEEKENINGEN betrekkelijk NAPOLEON BUONAPARTE en ZIJNE REGERING. Door A. van der Willingen. HAARLEM bij A. Loosjes 1814


De kunst van tot de soldaten te spreken.Edit

Iedereen stemt heden toe, dat misschien nooit iemand den Keizer heeft geëvenaard in de kunst van tot de soldaten te spreken; hij stelde die hoedanigheid in anderen op hoogen prijs; doch het waren ijdele klanken, die hem bekoorden: ook zeide hij, dat een meesterstuk van dien aard de korte aanspraak was van den generaal VANDAMME aan de soldaten, die hij in den veldslag van Austerlitz aanvoerde. Zoodra de dag begon te lichten, sprak de generaal VANDAMME zijne troepen aan: ” Jongens, dáár zijn de Russen! . . . Gij geeft vuur; gij zet den haan in de rust; gij sluit de pan; gij velt de bajonnet, gij neemt alles weg, en . . . voorwaarts.” Ik herinner mij dat de Keizer eens over die aanspraak, in tegenwoordigheid van den Maarschalk BERTIER, sprak, die er mee spotte. ” Zoo zijt gij allen,” zeide toen de Keizer, ” al de advokaten van Parijs zouden het zoo goed niet gemaakt hebben: zulk eene taal verstaat de soldaat, en juist daardoor worden de veldslagen gewonnen!”
  • GEDENKSCHRIFTEN van CONSTANT, eersten kamerdienaar des Keizers. AMSTERDAM, bij G.J.A. Beijerinck. 1832


Externe linksEdit

Wikipedia: Propaganda (communicatie)