Wikia


Het bloed van twee Hagenaren gezogen te hebben.Edit

Tot aandrang van het gene ik aangaande de uit Woerden gekomene soldaten geschreven heb diene dit mij onlangs uit Woerden toegezonden berigt: ,,Er zijn verscheidene Hollanders geweest, die den gruwel der verwoesting mede gepleegd hebben. Een beroemde zich, het bloed van twee Hagenaren, nadat hij hen ontzield had, gezogen te hebben. Onder de zoogenoemde Pupillen waren ook eenige weinige Hollanders, een van welke den Predikant Buis heeft doodgeschoten. Een ander droeg er roem op, dat hij zeven burgers had vermoord." – Die mij dit schreeef was zelf door een Bredasche jongen met den dood bedreigd geworden.
Ik wilde dit berigt niet terughouden, vooral om dat ik door hetzelve eenen mij zeer bedroevenden misslag, in mijne onlangs bij den Uitgever dezes, ten voordeele van Woerden gedrukte Leerredenen herstellen kan, daar ik in dezelve gezegd had, dat geene Hollanders hadden medegedaan. – Toen de Heer van der Aa naderhand schreef, dat hij gehoord had, dat er drie Hollanders onder de moordernaars waren, bedroefde ik mij, maar geloofde het nog niet, te minder om dat dit algemeen werd tegengesproken; maar het bovengemeld berigt liet mij geen twijfel meer over, en mijn hart siddert bij die zekerheid. Ach! hoe jammert mij mijn leugen! –

SceneWoerden1813


  • BERIGT aangaande de BELEGERING EN HET ONTZET van GORINCHEM, Door A. de Koning, DORDRECHT, bij A. Blussé en Zoon 1814


Externe linksEdit

Wikipedia: Ramp van Woerden