Wikia


Hier ben ik om uwe laeste bevelen uyt-te-voeren.Edit

CentsMammeluk425

Ik ben 't die altoos voorwaards ruk, Spreekt hier de fiere Mammeluk.

Eenen van zyne huys-genooten, den vermaerden mammeluk Roustan, die met hem uyt Egypten gekomen was, en hem sedert 16 jaeren getrouwelyk gediend had, vernomen hebbende dat zynen meester van den troon vervallen was, ging by hem binnen, gewapent met een zweerd, en zeyde ”Sire! hier ben ik om uwe laeste bevelen uyt-te-voeren. Indien het waer is het gene ik hoor zeggen, gy hebt maer een besluyt te neemen.” Dit zeggende toonde hy hem zyn zweerd. Napoleon bedankte hem vriendelyk over zynen iver, en bewees hem door verscheyde redenen, dat hy te verre ging, er by voegende: myne dood zou te veel plaisier doen aen myne vyanden, en te veel pyn aen myne vrienden. . . ”Sire, antwoordde Roustan, ‘t is den moed, die u ontbreekt” en hy ging vergramt uyt, zeggende dat hy tot dan toe niet gelooft had van, geduerende zestien jaeren, in den dienst te zyn van eenen lafhertigen. Hy verliet zynen meester, en vertrok naer Parys.
  • NAPOLEON, of de OPKOMSTE en VELDTOGTEN, STROOPERYEN en GODLOOSHEDEN, SCHELMSTUKKEN en ONDERGANG van den CORSICAEN. door J.B. Van Der Meulen, BRUSSEL P. Vleminckx 1814-1818