Wikia


De avond voor den slag van Austerlitz.Edit

Des avonds voor den veldslag bij Austerlitz hoorde men N a p o l e o n uitroepen; ”Dit is de schoonste avond van mijn leven, maar hoe treurig is het, als ik bedenk, hoe vele van mijn dappere mannen verslagen moeten worden; de angst, welke ik bij deze voorstelling gevoel, herinnert mij er aan, dat zij waarlijk mijne kinderen zijn; ik ben met mij zelven ontevreden over deze gevoelens, omdat ik vrees, dat zij mij op het slagveld moedeloos konden maken.”
  • Anekdoten van Napoleon ter regte beoordeeling van zijne denkwijze, zijn karakter en zijne daden. GRONINGEN W. Zuidema. 1825


De zon van Austerlitz.Edit

CentsKrygsTrompet425

Op 't blasen van myn Krygs-Trompet, Is 't Leger straks in 't Front gezet.

Eindelijk rijst de tweede Dageraad van December uit de kimmen: de zon beschijnt de aarde, om den luister, als het ware, van dezen dag te vermeerderen, waar de duizende Dapperen om kroon en land en roem zullen strijden; de dag is een der schoonste van den Herfst. Door alle zijne Maarschalken omringd, deelt de Keizer zijne laatste bevelen mede. Ieder rent in vollen galop naar zijne standplaats, en gelast de noodige rigting. Nogmaals rijdt N A P O L E O N door alle de Gelederen henen, om de geestdrift op nieuw te verlevendigen. Eene zeer korte toespraak blaast het reeds brandende vuur tot in de volste vlam. ”Soldaten, wij moeten dezen Veldslag eindigen met een donderslag, die den trots onzer Vijanden beschaamt!” Dezer zijn de woorden zijner donderende stem, waarmede hij zijn besluit tot in aller zielen dringt.
  • GESCHIEDENIS van den OORLOG der drie EUROPEESCHE KEIZERS in den jare MDCCCV. AMSTERDAM, bij Johannes Allart, 1806

Externe linksEdit

Wikipedia: Slag bij Austerlitz