Wikia


De slechtste stad in geheel Duitschland.Edit

CentsKeizersUlaan425

Ik ben in 's Keizers dienst Ulaan, En kan 'er tien voor één verslaan.

”Zijt gij de Prefect van Hanau? – Dit is de slechtste Stad in geheel Duitschland. De burgers hebben de Oostenrijkers en Beijeren met hoezee en vivat roepen ontvangen; dit is mij niet verborgen gebleven. Ik weet wel dat ik dezelve niet dwingen kan, de Franschen te beminnen; ik meende echter dat het verstandiger gehandeld ware, het meer met Frankrijk, dan met Rusland, te houden. Het eerste rijk ligt uwe Stad toch nader, en is ook deswegens eerder in staat bescherming en hulp te verleenen. Tot straffe heb ik, in de vergangen nacht, de Stad met granaten enz. laten beschieten. Heeft het vuur aanmerkelijke schade veroorzaakt?” Nadat men de Monarch de verwoestingen, door het bombardement veroorzaakt, naar waarheid had geschilderd, voer hij dus voort: ”Het was mijn wil, dat de helft der Stad verbrand zoude worden.” De Prefect begon hierop te ontvouwen, hoe vriendelijk en gastvrij Frankrijks helden, sedert jaren, waren ontvangen en behandeld; met welk een taai geduld deze Stad de ontelbare lasten gedragen had, welke van den oorlog onafscheidbaar zijn. Hij verzocht den Keizer, om zich op het oordeel van een of ander, hier tegenwoordig zijnde Generaal of Maarschalk, die met deze stad naauwkeurig bekend was, te mogen beroepen. ”AUGEREAU,” riep nu de Keizer, waarop de Maarschalk, in eene eerbiedige houding, te voorschijn trad: Gij zijt nog onlangs Gouverneur van dit land geweest, welk een getuigeniss kunt gij mij van deszelfs Inwoners geven?” AUGEREAU sprak lang en met warmte voor de Hanauers en prees, bijzonder de redelijkheid en ijver der Besturen. ”Goed,” antwoorde de Keizer, ”ik weet dat de Bestuurders regtschapene lieden zijn; maar de Burgerij bestaat enkel uit, tot oproer gezind, kanailje. Voor dit maal laat ik de straf genoeg zijn; ik laat ze nu onder het juk der Kozakken; maar verandert zij haar gedrag en gezindheid niet, dan verzeker ik, dat ik ze ter harer tijde gevoeliger zal weten te tuchtigen.” Doch gelukkig is hem thans daartoe de magt benomen.
  • VERHAAL van het voorgevallene in en bij HANAU, en van de bloedige gevechten in en bij die stad geleverd, in de maanden October en November 1813. AMSTERDAM bij C.L. Schleijer. 1814


Externe linksEdit

Wikipedia: