Wikia


Een antwoord van Bonaparte aan eenen armen soldaat.Edit

Kort nadat B o n a p a r t e Kapitein was geworden, vervoegde zich eens daags een gemeen soldaat tot hem, die zijnen rok hem vertoonde, welke geheel verscheurd was, en in eenen ontvredenen toon dadelijk eenen anderen verlangde. ”Eenen nieuwen rok!” riep de jonge Officier, die, hoezeer hij ook van de slechte bekleeding der republikeinsche armee overtuigd was, nogtans geene oproerige gezindheden onder de soldaten wilde verspreid hebben: ” gij bedenkt gewis niet, dat dan uwe eervolle lidteekenen niet langer zouden zigtbaar zijn.”
Dit op zijn pas gemaakte kompliment, stelde den armen duivel volkomen gerust.
  • Anekdoten van Napoleon ter regte beoordeeling van zijne denkwijze, zijn karakter en zijne daden. Groningen W. Zuidema. 1825