Wikia


Van het 25ste Bulletin.Edit

CentsCozakCroaat425

Vol moed, of 't voor of tegen gaat, Toon ik my een Cozak Croaat.

Moskow was den 6den ontruimd – volgens welke Napoleon met zijne garde zich bij voortduring rustig en vreedzaam in Moskow bevond, terwijl afgezondene korpsen zich reeds na geringen wederstand, hadden meester gemaakt van de steden Twer, Tula en Kaluga. Van den slag bij Taruntina werd gezegd, dat de Koning van Napels den Russen eene nadrukkelijke les had gegeven, waarbij de Fransche ruiterij buitengewoon schoone aanvallen had gedaan. Wat de les zelve betreft, de Koning zelf wist al te wel, wie ze had gegeven; en wat die schoone aanvallen der ruiterij aangaat, zij kwamen daar op uit, dat de Fransche kurassiers en dragonders door de Cossakken als wereloos waren overreden. Als men eindelijk toch van den aftogt moest spreken, vernamen de vrienden der Franschen met genoegen uit het 25ste Bulletin, dat Napoleon zijn heer in de welverdiende winterkwartieren bij het gouvernement van Smolensk voerde, dat de Russen den marsch, die met de grootste geregeldheid was volvoerd, niet gewaagd hadden ernstig te ontrusten; dat het heer in de beste stemming van de wereld was, en overvloed had aan alles; dat het weder de armée wonderbaar begunstigde, en dat de Keizer den marsch naar de winterkwartieren zoo gelukkig en meesterlijk had gecombineerd, dat men denzelven wezenlijk als eene offensieve operatie tegen Petersburg kon aanmerken, vermits Smolensk nader bij Petersburg lag, dan Moskow.
  • Geschiedkundig TAFEREEL van den AFTOGT der FRANSCHEN uit RUSLAND. Amsterdam bij E. Maaskamp. 1813


Op het geschreeuw blaast Napoleon het licht uit.Edit

CentsBusquierKozak

Ik vrees in 't Veld geen ongemak, Myn naam is een Busquier Kozak.

Na dat de Fransche Keizer alle Franschen, die den krijgstogt naar Moskow niet hadden medegedaan, door het 29ste bulletin gerustgesteld, hun een aangenaam sprookje van overwinning en roem en uitgestaan lijden verteld, en inzonderheid de diepste verachting van Europa tegen de Kozakken had opgewekt, reisde hij van Malodetschnie naar Parijs vooruit, vermoedelijk om dat hij zijne eigene woorden al even zeer, als de Kozakken, niet regt vertrouwde. In Osmiana vertoefde hij den naasten nacht, naar zijne gedachten zeker voor de vervolging van den vijand. Plotsling dringen de Kozakken de stad in en vernemen naar de straat, waar de Keizer is. Op het ongewoon geschreeuw blaast Napoleon het licht uit, welke in zijne kamer brandt; zijne ondergaande gelukster schiet nog eene laatste straal; de Kozakken rijden het donkere huis voorbij en vallen in een ander verlicht in; waarvan zij zich met eenige buit, zoo ras als zij kunnen, verwijderen.
  • BIJDRAGEN tot den AFTOGT DER FRANSCHEN uit RUSLAND. AMSTERDAM Bij E. Maaskamp, 1814

Externe linksEdit

Wikipedia: Veldtocht van Napoleon naar Rusland