Wikia


Overlijden van den prins Frederik van Oranje.Edit

Hoe gevoelig de koning was voor de rampen en smarten van zijne vrienden en hoezeer hij dezelve poogde te verzachten, werd volkomen bewezen bij de tijding van het overlijden van den prins FREDERIK van Oranje. Deze prins, de tweede zoon van den stadhouder, was, na de vlugt zijner familie uit Holland, in Oostenrijkschen dienst getreden, en was, ten gevolge van eene kwaadaardige koorts, welke hij in de militaire hospitalen, bij gelegenheid dat hij zich wilde verzekeren of de soldaten goed behandeld werden, had opgedaan, overleden. Zijne majesteit bevond zich te Buckinghamhouse en vond deze noodlottige tijding in een Fransch papier, hij deelde dit terstond aan de koningin mede, en beide besloten om den prins en de prinses van Oranje op dien zelfden dag tot een bezoek te noodigen. De koning nam de taak op zich om, op de voorzigtigste wijze, de ongelukkige ouders bekend te maken, met het verlies, dat zij ondergaan hadden, alvorens deze tijding door de Engelsche papieren was overgenomen. De uitnoodiging werd aangenomen, de koning volbragt zijn voornemen, en de prins en de prinses van Oranje bleven verscheidene weken in het paleis, waar zij de voorwerpen waren van de achting en de welwillende bezorgdheid van al de leden der koninklijke familie.
  • GEORGE III, zijn hof en zijne familie. AMSTERDAM, bij J. C. van Kesteren. 1824


Externe linksEdit

Wikipedia: Willem George Frederik van Oranje-Nassau